Είναι στην ουσία ένας κώδικας επικοινωνίας μεταξύ των ακτινοδιαγνωστών και των θεράποντων ιατρών στην καθημερινή κλινική πράξη.

birads

  • 0: απαραίτηση νέα απεικοντιστική αξιολόγηση
  • Ι(1): αρνητική
  • ΙΙ(2): καλοήθη ευρήματα (ινοαδένωμα, κύστη)
  • ΙΙΙ (3):  πιθανά καλοήθη ευρήματα - επανεκτίμηση σε 3-6 μήνες
  • IV (4): ευρήματα ύποπτα που χρήζουν βιοψίας
  • V (5): μεγάλη πιθανότητα κακοήθειας - βιοψία